Свиват наполовина финансирането за къщи за гости

Публикувана на 2017-03-29 10:10:00

Свиват наполовина финансирането за къщи за гости

 

Изграждането и обновяването на селски къщи за гости с повече от 20 помещения за настаняване ще се финансира с максималната левова равностойност на 50 000 евро с ДДС. Това се посочва в проект на Наредба за изменение на правилата за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., който е публикуван за обществено обсъждане.  Досега прагът беше 100 000 евро с ДДС. Изискването ще ограничи възможностите за селски туризъм, които са важен поминък в селските райони, които са включени в половината от МИГ в страната, коментира за „Агрозона“ Лучко Македонски, председател на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ и бивш председател на УС на Българска асоциация Национална ЛИДЕР мрежа.

Проектът на наредба предвижда и ограничение за допустимите разходи за изграждане и обновяване на места за настаняване, когато в резултат по дейностите по проекта за обекта не е създадена и не функционира интернет страница, която предоставя възможност за онлайн резервации. Интернет страницата трябва да съдържа актуална информация за помещенията и удобствата в тях, включително снимков материал, когато не е посочена цена за настаняване за съответен период и не е налична връзка на интернет страницата за обекта на настаняване в интернет страницата на МИГ и на специализиран туристически сайт. Тези изисквания ще създадат допълнителни разходи за собствениците на обекти за настаняване на гости, според него.

Няма да се финансира купуването на превозни средства над левовата равностойност на 15 000 евро с ДДС, с изключение на специализирани превозни средства, оборудвани за целите на инвестицията, които са допустими за финансиране по мерки от ПРСР 2014 – 2020 г., за които са разработени наредби за тяхното прилагане.

Изискване, което се въвежда с проектонаредбата, гласи, че ако един МИГ обхваща повече от 1 община, необходимо е в стратегията за развитие да бъдат включени всички населени места от поне едната община. Без промяна остава изискването максималният размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР, финансирана само от ЕЗФРСР от ПРСР 2014 – 2020 г. е в размер до левовата равностойност на 1 000 000 евро, когато МИГ обхваща територия с население от 10 000 до 15 000 жители (включително) и 1 500 000 евро, когато МИГ обхваща територия с население над 15 000 жители.

Проектът ще бъде оставен за обществено обсъждане до 28 април.

 

Източник: Агрозона