FACEBOOK
Print

PNDR: pana cand puteti depune proiecte cu fonduri europene pe submasura 4.1

In prezent, fermierii pot depune proiecte co fonduri europene pe Submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, in cadrul unei sesiuni speciale deschise de Ministerul Agriculturii si AFIR.

Astfel, agricultorii au la dispozitie fonduri europene nerambursabile in valoare de 150 de milioane de euro, care pot fi accesate pana la 28 februarie 2017. Ulterior, in acest an, urmeaza sa fie deschisa o noua sesiune de depunere pentru submasura 4.1.

Pragurile de calitate lunare stabilite pentru sesiunea 2016 – 2017 sunt: 60 de puncte pentru perioada 15.12.2016 – 12.01.2017, 45 de puncte pentru perioada 13.01.2017 – 12.02.2017 si 25 de puncte pentru perioada 13.02.2017 – 28.02.2017.

Beneficiarii masurii 4.1 – Investitii in exploatatii agricole sunt fermierii, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate, precum si cooperativele (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare care deservesc interesele membrilor.

Potrivit datelor AFIR, anul acesta fermierii romani au depus 1.385 de proiecte in cadrul submasurii 4.1 „Investitii in exploatatii agricole”, valoarea totala a acestora fiind de 575 de milioane de euro. In prezent, 406 proiecte au fost selectate pentru finantare, acestea avand o valoare publica totala de 149 de milioane de euro. Numarul proiectelor finalizate pentru aceasta submasura este 128 (28 milioane de euro), numarul proiectelor contractate fiind 374, cu o valoare totala de 122 milioane de euro.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru justificarea conditiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastra este necesar sa prezentati in cadrul Studiului de Fezabilitate toate informatiile concludente in acest sens, iar documentele justificative vor sustine aceste informatii. In cazul depunerii mai multor proiecte, solicitantul/ beneficiarul, dupa caz, trebuie sa dovedeasca existenta cofinantarii private cumulat pentru toate proiectele.

Pentru a beneficia de sprijin, solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili. De asemenea, investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minim 8.000 SO (valoarea productiei standard).

Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin submasura:

– Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii si respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploatatii in viitorul apropiat, si cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvata a gunoiului de grajd in zonele unde aceasta cerinta este in curs de aplicare;

– Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a productiei vegetale pentru cresterea valorii adaugate a produselor;

– Investitii in infiintarea/inlocuirea plantatiilor pentru strugurii de masa si alte culturi perene;

– Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/ 2013 in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii si investitii de conformare cu noi standarde in cazul modernizarii exploatatiilor agricole conform art. 17 (6) in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatatie.

– Infiintare si/ sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;

– Investitii in procesarea produselor agricole la nivel de ferma, precum si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole). Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar impreuna cu investitiile in infiintarea/ modernizarea/ dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizeaza un lant alimentar integrat si adaugarea de plus valoare la nivel de ferma).

– Investitii in infiintarea si/ sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma, cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara intr-un proiect de investitii la nivel de ferma;

– Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;

– Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/ sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din activitatea agricola si/sau forestiera atat din ferma proprie cat si din afara fermei ), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu.

– Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/ 2013;

Totodata, o alta conditie obligatorie este ca solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei.

De asemenea, viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice. Se verifica indeplinirea cumulata a urmatoarelor conditii:

 • – rezultatul din exploatare din bilantul precedent anului depunerii proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile sa fie cel putin egale cu cheltuielile in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, in declaratia privind veniturile realizate (formularele 200 si/sau 221 insotite de Anexe). Exceptie fac solicitantii a caror activitate a fost afectata de calamitati naturale si cei care nu au inregistrat venituri din exploatare. Pentru solicitantii aflati in situatiile exceptate se vor atasa documente care demonstreaza situatia de calamitate.
 • – in cazul in care anul precedent depunerii Cererii de Finantare este anul infiintarii, nu se analizeaza rezultatul operational, care poate fi negativ.

Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare mentionata in cap. 8.1.

In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/ echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile specifice mentionate in sectiunea „Alte aspecte relevante pentru intelegerea masurii.”

Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/ 2013).

Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii pentru exploatatia agricola (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/ 2013).

Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%.

Investitia va respecta legislatia in vigoare (mentionata la capitolul Legaturi cu alte prevederi legislative din fisa tehnica a masurii) din domeniul: sanatatii publice, sanitar-veterinar si de siguranta alimentara.

Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

In cazul procesarii la nivel de ferma, materia prima procesata va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) si produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile

Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile inscrise in proiectul selectat trebuie de asemenea finalizate pana la data depunerii ultimei cereri de plata.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • -Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati si a anexelor aferente activitatii productive desfasurate, dimensionate corelat cu numarul persoanelor ce vor utiliza aceste spatii (*Pentru respectarea conditilor de igiena, de protectie a muncii, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile cheltuielile cu spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a sefului de ferma, spatiu pentru pregatirea si servirea mesei etc,)
 • -Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat;
 • -Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/ pasari/ albine, combine, utilaje agricole pentru
  efectuarea lucrarilor solului, infiintarea si intretinerea culturilor, instalatii de evacuare si gestionare a dejectiilor din zootehnie, echipamente aferente bucatariilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindina etc)
 • -Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, Autorulotele alimentare, Rulotele alimentare.
 • -Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene (cu conditia ca materialul de plantare sa fie certificat), cu exceptia cheltuielilor eligibile in cadrul subprogramului pomicol si a celor sustinute prin Pilonul I (PNS 2014-2018)
 • – In cazul solicitantilor neplatitori de TVA, in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA;
 • -Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) si investitii determinate de conformare cu noile standarde (prevazute in sectiunea „Lista noilor cerinte impuse de legislatia Uniunii”) in cazul modernizarii exploatatiilor agricole conform art. 17 (6);
 • -Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Sprijinul nerambursabil pentru masura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO (valoare productie standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 • pentru proiectele care prevad achizitii simple maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 • pentru proiectele care prevad constructii-montaj: maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:

 • pentru proiectele care prevad achizitii simple maximum 500.000 euro;
 • pentru proiectele care prevad constructii- montaj maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic;
 • pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate maximum 2.000.000 euro;

In cazul cooperativelor si a grupurilor de producatori sprijinul va fi 50% fara a depasi maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei.

 Sursa: https://www.stiriagricole.ro

 

CĂUTARE

Lun Ma Mie Joi Vi Sam Dum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chestionar

Au fost utile informații în pagina noastră?
De unde cumpăraţi produsele alimentare pentru familia dumneavoastră?
Care sunt sursele de informaţii privind măsurile deschise/actuale de susţinere prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ?

Vizite

1137953
Copyright (c) 2016 DABS All rights reserved.