FACEBOOK
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ 


Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei Europene nr. 679 din 14 iulie 2011, de modificare a Regulamentului CE nr 1974/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală ( FEADR)


Regulamentul Comisiei Europene nr. 1250 din 30 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul PAC

Regulamentul Comisiei Europene nr. 1217  din 30 noiembrie 2009 de crearea unei reţele de colectare de date contabile agricole privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în CE
 
Regulamentul Comisiei Europene nr. 1200  din 30 noiembrie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului nr. 1166/2008 al PE şi al Consiliului referitor la anchetele privind structura exploataţiilor agricole şi anchetele privind metodele de producţie agricolă
 
Regulamentul Comisiei Europene nr. 479  din 28 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole
 
Regulamentul Comisiei Europene nr. 1182 din 26 septembrie 2007 privind stabilirea unor norme specifice cu privire la sectorul fructelor şi legumelor

Regulamentul Comsiei Europene nr. 1974 din 15 decembrie 2006 privind normele de aplicare a Regulamentului ( CE) nr. 1698 / 2005 al Consiliului pentru sprijinul de dezvoltare rurală acordat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală ( FEADR)

Regulamentul Comisiei Europene nr. 1975 din 7 decembrie 2006 privind normele de aplicare a Regulamentului ( CE) nr. 1698 / 2005 al Consiliului pentru punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco -condiţionalităţii
 

Regulamentul Comisiei Europene nr. 885  din 21 iunie 2006 privind acreditarea agenţiilor de plăţi
 
Regulamentul Comisiei Europene nr. 883  din 21 iunie 2006 privind ţinerea evidenţei conturilor de către agenţiile de plăţi, declaraţiile de venituri şi cheltuieli şi condiţiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA şi FEADR
 
Regulamentul Comisiei Europene nr. 1290  din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune
 

Regulamentul Comisiei Europene nr. 1698  din 20 septembrie 2005 privind sprijinul acordat prin FEADR

Regulamentul (UE) nr. 1303  din 17 decembrie 2013 privind stabilirea unor dispoziții comune

Regulamentul (UE) nr. 1305  din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală

Regulamentul (UE) nr. 1306  din 17 decembrie 2013 privind finanțare, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune
 
Regulamentul Delegat (UE) nr. 907  din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013
 
Regulamentul nr. 215/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1303/2013
 
Regulamentul DELEGAT (UE) nr. 480/2014 din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.1303/2013
 
Regulamentul DELEGAT (UE) nr. 807/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.1305/2013
 
Regulamentul (UE) nr. 908/2014 din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013
 
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2222 din 1 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.908/2014
 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 809/2014 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013

Regulamentul (UE) nr. 1310/2013  al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013  al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe

Regulamentul DELEGAT (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE)nr.1306/2013

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 808/2014 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1305/2013

Regulamentul (UE) nr. 651/2014  al Comisiei din 17 iunie 2014 de decalare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012  al Parlamentului European și al Consiliului UE privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

Regulamentul (CE) nr.1444/2002 din 24 iulie 2002de modificare a Deciziei 2000/115/CE

Regulamentul (UE) nr.1407/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Recomandarea comisiei (CE) nr.361/2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii

Regulamentul Comisiei (CE) nr.1242/2008 din 8 decembrie 2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole

Regulament Delegat (UE) 2016/141 al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr.639/2014 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la plata pentru tinerii fermieri

Regulament Delegat (UE) 2016/142 al Comisiei din 2 decembrie de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr.1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei III la Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

 LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ

ORDINUL nr. 851 din 13 iulie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.112/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale"

ORDINUL nr. 852 din 13 iulie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole"

Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice

Legea 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

Legea 101/ 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Hotărâre nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice

Ordinul MADR nr. 856 din 19 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente PNDR 2020

Ordonanța de Urgență nr.6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Ordonanța nr.129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulților - Republicare

Ordonanța de urgență nr.118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămitelor culturale

Ordin nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice

Ordin nr.2112 din 1 octombrie 2015 privind instruirea schemei de ajutor de minimis

Ordin nr.1997 din 10 septembrie 2015privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluare, selectare și contractarea cererilor de finanțare

Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor - Republicare

Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumetelor istorice - Republicare

Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Ordonanța nr.68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale

Ordonanța de urgență nr.142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național

Oronanța de urgență nr.77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996

Ordonanța nr.129 din august 2000privind formarea profesională a adulților - Republicare

Ordonanța Guvernului nr43/1997 privind regimul drumurilor

Ordin nr.2111 din 1 octombrie 2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis

Ordin nr.397 din 12 iunie 2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole și încadrării localităților pe regiuni viticole, podgorii și centre viticole

Ordin nr.247 din 23 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole

Ordin nr.119 din 25 mai 2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor

Ordin nr.40 din 29 aprilie 2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare

Legea Apelor nr.107 din 25 septembrie 1996

Hotărârea nr.844 din 31 iulie 2002 privind aprobarea nomeclatoarelor ocupațiilor, meseriilor și specializărilor

Hotărârea nr.580 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclatorului și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 20014-2015

Directiva 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

Directiva 98/83/CC din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman

Directiva 91/271/CEE din 21 mai 1991privind tratarea apelor urbane reziduale

Ordonanță de urgență nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice

Ordin nr. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare

Ordin nr. 2284 din 4 noiembrie 2015 pentru aprobarea manualelor de proceduri aferente activității specifice AFIR

Ordinul nr. 1997 din 10 septembrie 2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare

Ordinul nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultură

Ordinul nr.181 din 16 august 2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică

Directiva  2013 - 34UE din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale

Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private

Ordinul MADR nr. 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești

Ordinul MADR nr. 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale, cu modificările și completările ulterioare

HG nr. 229/2009privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

HG nr. 682/2013privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

Legea nr. 46/2008privind Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 10/1995privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare

OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală - Republicare cu modificările și completările ulterioare

Ordinul nr. 619 din 06.04.2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți

Ordinul nr. 564 din 29.08.2003 pentru aprobarea  Regulilor și normelor Tehnice interne privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul și/ sau certificarea calității semințelor și a materialului săditor

Legea nr. 348/2003 a POMICULTURII- republicată, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 266/2002privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor

HG nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr.43/2013

OUG nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltare și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor

HG nr. 875/2011  pentru aprobarea Normelor metodolice de aplicare a prevederilor OUG nr.66/2011

OUG nr. 66/ 2011 privind revenirea, constatarea și sancționarea neregulilor la obținerea și utilizarea fondurilor europene

Legea nr. 50/1991privind  autorizarea lucrărilor de construcții

OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

Legea nr. 359/2004  privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului

HG nr. 1078/2008  privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute și organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume

HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

Legea nr. 138/2004a îmbunătățirilor funciare, republicată cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 82/1991a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare

OUG nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători

Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agrucultură

Legea nr. 15/1990  privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale

OUG nr. 103/2008privind înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare

OUG nr. 3/2015pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în perioada 2015 - 2020 

Ordinul MADR nr. 763/2015 privind Regulamentul de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente PNDR 2020

OUG nr. 49/2015 privind gestionarea  financiară a fondurilor europene nerambursabile

HG nr. 226/2.04.2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR

HG nr. 1185/29.12.2014 privind organizarea și funcționarea MADR

Legea nr. 233 din 23.04.2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Legea nr. 477 din 08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile publice și instituțiile publice

Legea nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

OG nr. 27 din 30.01.2002 privind soluționarea petițiilor

Ordinul nr. 400 din 12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice

OUG nr.41 din 18.07.2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea AFIR

Hotărârea nr. 363 din 14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice


Ordinul 1828 din 18 august 2015 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 "Plăţi pentru agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale saucu alte constrângeri specifice", prevăzute în PNDR 2014-2020, şi pentru măsura 214 "Plăţi de agromediu", prevăzută în PNDR 2007-2013, precum şi pentru aprobarea sistemului de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate aplicabil acestora şi schemelor de sprijin pe suprafaţă.

Ordinul 54 din 13 martie 2012 pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis ”Sprijinirea activităților economice în vederea diversificării economiei rurale și a creșterii calității vieții în spațiul rural”, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 567 / 2008

Ordinul 284 din 15 decembrie 2011privind aprobarea primei unice de garantare ce se aplică în anul 2012 în cadrul schemei de garantare pentru agricultură 
 

Ordinul nr. 1051 din 3 martie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism - Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR)

Ordinul nr. 28 din 31 ianuarie 2011 Regulament de organizare și funcționarea al Comitetului de Selecție și al Comisiei de Contestații pentru proiectele aferente PNDR 2013


Ordinul nr. 147 din 16.02.2010 privind aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România
 
OUG nr. 79 din 24.06.2009 privind măsurile pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural
 
OUG nr. 74 din 17.06.2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
 
OUG nr. 19 din 07 03.2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice
 

CĂUTARE

Lun Ma Mie Joi Vi Sam Dum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chestionar

Au fost utile informații în pagina noastră?
De unde cumpăraţi produsele alimentare pentru familia dumneavoastră?
Care sunt sursele de informaţii privind măsurile deschise/actuale de susţinere prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ?

Vizite

1137909
Copyright (c) 2016 DABS All rights reserved.