FACEBOOK

Мярка 1 Трансфер на знания и действия по осведомяване

Мярка 2 Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството

Мярка 4 Инвестиции в материални активи

Мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия

Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите

Мярка 9 Учредяване на групи и организации на производителите

Мярка 10 Агроекология и климат

Мярка 11 Биологично земеделие

Мярка 12 Плащания по натура 2000 и Рамковата директива за водите

Мярка 13 Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

Мярка 14 Хуманно отношение към животните

Мярка 15 Екологични услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите

Мярка 16 Сътрудничество

Мярка 19 Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)

Търсене

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Анкета

Беше ли полезна информацията, поместена в страницата?
Откъде купувате хранителните продукти за Вашето домакинство?
От къде се информирате за отворените/текущите мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.?

Посещения

1137941
Copyright (c) 2016 DABS All rights reserved.