FACEBOOK

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

 

 За програмния период 2014-2020 г. по различните мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се отпускат средства за:


1. Земеделски производители и техните инвестиции в областта на:

• обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;

• развитие на биологично земеделие;

• други.

Посочените по-горе инвестиции се финансират по Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства.

2. Млади фермери и техните инвестиции в областта на:

• развитие и обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез закупуване на земеделска земя, животни, оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;

• развитие на биологично земеделие.

Посочените по-горе инвестиции се финансират по Подмярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители.

3. Предприятия от хранително-вкусовата промишленост, преработващи селскостопански продукти.

Такива например са млекопреработвателните, месопреработвателните, мелничарските, винарските, преработващите технически и маслодайни култури, други. Финансират се следните инвестиции:

• изграждане, придобиване и модернизация на сгради и други недвижими активи необходими за производство;

• закупуване и инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения за подобряване на производствения процес;

• закупуване на транспортни средства необходими за производството и реализацията на продукцията;

• изграждане или модернизиране на лаборатории;

• закупуване на земя, необходима за производствената дейност;

• изграждане на системи за управление на качеството.

Посочените инвестиции се финансират по Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти.

4. Стартиращи и действащи микрофирми (с персонал до 10 човека), регистрирани в селски район, развиващи своята дейност в:

• производствения сектор, или които могат да предоставят следните видове услуги:

• туристически услуги – селски, еко, културен туризъм;

• културни дейности за населението на селските райони (културни центрове, театри, библиотеки);

• услуги, свързани със свободното време, отдиха и спорта (включително спортни центрове, младежки центрове и др.);

• образование и обучение (училища и центрове за обучение);

• социални и здравни услуги – грижи за деца (детски градини, ясли), възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове), здравни услуги, специализирани транспортни услуги за населението в селските райони;

• услуги за населението, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии и центрове за бизнес, обучение и услуги на базата на информационните технологии (обучение, здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.).

Посочените инвестиции ще бъдат финансирани по Подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности.


Индикативна годишна работна програма по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2017 година

Кандидатите по мерките по ПРСР 2014-2020 трябва да имат предвид, че графикът е индикативен, което значи, че в него могат да настъпят промени.

Пълния индикативен график можете да изтеглите от тук.

Търсене

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Анкета

Беше ли полезна информацията, поместена в страницата?
Откъде купувате хранителните продукти за Вашето домакинство?
От къде се информирате за отворените/текущите мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.?

Посещения

1111023
Copyright (c) 2016 DABS All rights reserved.