FACEBOOK

КЪМ КОГО Е НАСОЧЕНА КАМПАНИЯТА:

Информационната кампания ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна! е насочена към постигането на няколко цели по отношение на Общата селскостопанска политика, обусловени от идентифицираните нужди на трите основни групи заинтересовани лица в българо-румънския трансграничен регион:

1)    Широката общественост и по-специално младите хора в градските райони;

2)    Фермерите и селскостопанските предприемачи/ мениджъри;

3)    Политиците на местно и регионално ниво, а също и регулиращите институции, които са ангажирани с изпълнението на националните земеделски планове, свързани с въпросите на ОСП.

 

КАКВО ЦЕЛИ КАМПАНИЯТА:

Целите на информационната кампания са свързани с горепосочените целеви групи:

(1)  Предефиниране на обществения дебат в България чрез насочване на вниманието към важните социални функции, които ОСП отрежда на земеделските производители;

(2)  Повишаване на осведомеността и представяне на ключовото послание на ОСП по отношение на устойчивостта на селското стопанство;

(3)  Осигуряване на бърз и устойчив преход към секторна политика, свързваща селското стопанство с устойчивото развитие и осигуряването на обществени блага като опазване на околната среда и сигурност на храните.

 

КАКЪВ Е ОБХВАТА НА КАМПАНИЯТА:

Особености на транс-граничния регион Румъния-България

Българо-румънската транс-гранична област се характеризира с изключително биологично разнообразие и ценни природни и културни забележителности, обект на натиск и различни претенции за тяхното използване (напр., от страна на индустрията, интензивното селско стопанство, климатичните промени и зле управляваните туристически потоци.) /Ibid., стр. 16/.

393,200-та ha от румънска трансгранична област включват 78.21% земеделски земи, 10.77% гори и други залесени площи и 4.02% водни площи. Българската територия се отличава най-вече с уникалната си речна режа (20 основни притока на Дунав), която принадлежи към Черноморската отточна област и напоява земеделски земи, съставляващи 52% от всички обработваеми земи в България и повече от 20% от лозовите масиви /Оперативна програма за румънско-българската трансгранична обаст 2014-2020, стр. 10/.

Икономическата структура е традиционно доминирана от селското стопанство. Определящо е производството на зърнени култури, зеленчуци и плодове, което се допълва от животинския сектор. Преобладаващите малки стопанства се характеризират с ниска производителност на труда, което обуславя ниската конкурентоспособност на основните продукти на пазарите за храна и липсата на инвестиции в модерни машини и съоръжения /Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013/. Голяма част от обработваемите земи са предвидени за широкомащабно селско стопанство, с огромни площи, които да бъдат подлагани на интензивна обработка и напояване /Ibid/.

В Българо-румънския трансграничен регион има множество обекти, защитени от НАТУРА 2000. При все това замърсяването на речните води, причинено от селското стопанство, нанася сериозни щети на биоразнообразието.

В същото време разрастващият се пазар за органични храни (особено в големите градове в региона: Варна и Русе  - в България, и Констанца и Крайова – в Румъния, както и в черноморската туристическа индустрия) предоставят нови възможности за развитие на селскостопанския сектор.

Основни проблеми в региона по отношение на селското стопанство са /Ibid/:

·         Традиционно ориентирани неконкурентоспособни селскостопански дейности;

·         Ниско ниво на технологично развитие;

·         Чести наводнения;

·         Недобро управление на природните ресурси, биоразнообразието и природозащитата;

·         Висока степен на миграция сред работниците.

Независимо от проблемите, в областта е налице добър потенциал за развитие, благодарение на /Ibid/:

·         Плодородната, добре напоявана почва, подходяща за земеделие (възможност за отглеждане на еко продукти);

·         Разнообразните природни ресурси;

·         Разработената мрежа от университети и научно-изследователки институции в области, свързани със селскостопанските изследвания;

·         Евтината, квалифицирана работна ръка с добро основно образование;

·         Мултикултурните традиции и етническото разнообразие;

 

·         Културното наследство в селата (предлагащо възможности за екотуризъм)

Търсене

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Анкета

Беше ли полезна информацията, поместена в страницата?
Откъде купувате хранителните продукти за Вашето домакинство?
От къде се информирате за отворените/текущите мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.?

Посещения

1137913
Copyright (c) 2016 DABS All rights reserved.