FACEBOOK

Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) накратко1

Общата селскостопанска политика (ОСП) има за цел да помага на европейските земеделски производители да осигурят храна за над 500 милиона европейци. Нейните основни цели са осигуряване на стабилни доставки на произведена по устойчив начин безопасна храна на достъпни цени за потребителите, като същевременно се осигурява добър жизнен стандарт на 22 милиона фермери и селскостопански работници.

В сектора на селското стопанство в ЕС има около 11 милиона земеделски стопанства, които осигуряват работа на приблизително 22 милиона работници. Но тази цифра се удвоява на 44 милиона, ако включим и създадените работни места в секторите на преработка и продажба на дребно на храни и хранителни услуги, като по този начин секторът на земеделието и храните в ЕС става най-големият сектор на заетост в икономиката.

Също така секторът се представя особено добре през последните години въпреки рецесията и растящите предизвикателства пред селското стопанство, причинени от изменението на климата, недостига на вода, плодородността на почвата, разходите за енергия и т.н. Секторът на земеделието и храните представлява 6 % от БВП на ЕС.

Освен това ЕС се превърна в силен износител на храни и напитки със среден годишен растеж от 8 % на стойността на износа през последните 10 години, достигайки 129 милиарда евро през 2015 г.

Тревогите относно изменението на климата и въпросите като загуба на биологично разнообразие, качество на водата и почвата означават, че селското стопанство играе все по-важна роля в устойчивото управление на природните ресурси.

Както комисарят Фил Хоган е заявявал многократно: „Чрез стабилните доставки на безопасни храни европейското селско стопанство осигурява основа, на която се гради динамичният сектор на земеделието и храните в ЕС, който продължава да бъде работещ двигател на цялата икономика в селските райони.“

С годишен бюджет от приблизително 59 млрд. евро ОСП повишава конкурентоспособността и устойчивостта на земеделието в Европа като финансира набор от помощни мерки чрез Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и по-конкретно:

·         Директни плащания, осигуряващи важна подкрепа за земеделските стопани, за да се стабилизират доходите им, свързани със спазването на нормите за безопасност и стандартите за околната среда и хуманното отношение към животните. Чрез тези годишни плащания, „необвързани“ с производството, – т.е. стопаните избират какво да произвеждат според вероятната доходност на пазара, а не въз основа на обществената помощ – се подкрепя дългосрочната жизнеспособност на земеделските стопанства в условията на несигурни пазари и непредсказуеми климатични условия и се отчита приносът към околната среда и обществените блага, които стопаните дават на обществото. Тези плащания са изцяло финансирани от ЕС и представляват над 70 % от общите разходи на ОСП. С реформата от 2013 г. 30% от директните плащания са свързани със спазването на три устойчиви селскостопански практики, от полза за околната среда и изменението на климата, по-специално за качеството на почвата, биологичното разнообразие и поглъщането на въглерод – така наречените мерки за екологизиране.

·         Пазарните мерки предоставят набор от инструменти, включително мерки за справяне с положението, ако въздействието на нормалните пазарни сили бъде нарушено. Например, ако търсенето внезапно се понижи поради заплаха за здравето или цените паднат поради временно свръхпредлагане на пазара, Европейската комисия може да задвижи мерки за пазарна подкрепа. Тези разходи, както и тези от ЕФГЗ, са непредвидими по своя характер, но обикновено представляват около 5 % от общите разходи на ОСП. Тази част на бюджета включва и елементи като популяризиране на земеделските продукти от ЕС и европейските училищни схеми.

·         Програмите за развитие на селските райони предоставят рамка за инвестиции в отделни проекти в стопанствата или в други дейности в селските райони съгласно икономическите, екологичните и социалните приоритети, изготвени на национално или регионално равнище. Програмите са финансирани от ЕЗФРСР и включват проекти, като например инвестиции и модернизация на земеделски стопанства, безвъзмездни помощи за започване на дейност за млади земеделски стопани, агроекологични мерки, преминаване към биологично производство, селски туризъм, обновяване на селата или осигуряване на достъп до широколентов интернет в селските райони. Тези мерки представляват 25 % от плащанията по ОСП и обикновено са съфинансирани с национални, регионални или частни средства и по принцип продължават няколко години.   

1 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/index_bg.htm

Реформата на ОСП2

Значението на селското стопанство

Селското стопанство заема централно място в нашия живот. Голяма част от това, което всекидневно консумираме и използваме, получаваме от земеделските стопанства – от нашето мляко, хляб, месо и вино до нашето облекло и цветя.

Земеделските производители играят уникална роля. Те произвеждат висококачествени, безопасни храни. Но ние също така очакваме от тях да се грижат за природния ландшафт, да помагат при справяне с изменението на климата и да опазват разнообразието на селскостопанските видове.

Ролята на ОСП

Общата Селскостопанска Политика на ЕС (ОСП) е създадена, за да помага на европейските земеделски производители да предоставят тези публични блага.

След създаването на ОСП през 1962 г. политиката претърпява развитие, за да отговори на глобалните предизвикателства, които оказват влияние върху всички нас. През юни 2013 г. институциите на ЕС постигнаха съгласие относно новата насока на ОСП, която има за цел да помага на земеделските производители по-добре да се справят с тези предизвикателства. Реформата е резултат от цялостен обществен дебат с гражданите и заинтересованите страни.

Гарантиране на безопасността на нашите храни

500 милиона потребители от ЕС разчитат на надеждните доставки на здравословни, питателни храни на достъпни цени. Но земеделието не е свързано само с количество. Новата ОСП насърчава многообразието и качеството, като зачита голямото разнообразие на селскостопанските традиции в Европа.

Това се постига чрез по-добро насочване на общественото подпомагане, намаляване на разликите в плащанията в различните държави и региони на ЕС, както и чрез подпомагане на различните видове земеделски стопанства и земеделски практики – големи или малки, семейни, конвенционални или биологични.

Тъй като съществуват малко възможности за разширяване на обработваемата площ в Европа, ръстът на производителността трябва да се постигне чрез научни изследвания и нови технологии. Новата ОСП предвижда допълнително финансиране за тези области, което ще даде възможност на земеделските производители да се модернизират и да станат по-ефективни.

Опазване на околната среда

Внимателното използване на природните ресурси е изключително важно за производството на храни и за качеството ни на живот сега и за в бъдеще.

Новата ОСП помага на земеделските производители да гарантират опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

30% от директните плащания (подпомагането на доходите, което земеделските производители получават по линия на ОСП) се насочват към устойчиви и екологосъобразни земеделски практики, като например разнообразяване на видовете отглеждани култури, поддържане на постоянни пасища и опазване на екологично чисти райони в земеделските стопанства.

Ще има и специфична помощ за биологичното земеделие.

Запазване на жизнеспособността на нашите селски райони

ОСП също така е свързана със селските общности и хората, които живеят и работят в тях.

Селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост съставляват най-големият сектор в Европа, който осигурява 46 милиона от работните места и 6% от eвропейския БВП. Те играят важна роля в нашата икономика и общество. Въпреки това, твърде малко млади хора считат, че земеделието е привлекателна професия. Днес само 6% от земеделските производители са под 35-годишна възраст.

Основната цел на новата ОСП е да помага на земеделските производители в ЕС да запазят селските райони. Тя стимулира заетостта, предприемачеството и местните доставки на храни, като подпомага финансово развитието на стопанската дейност в селските райони. ОСП помага на земеделските производители да модернизират своите стопанства и да инвестират средства в дейности извън рамките на производство на храна.

Прилагат се специфични схеми за подпомагане на земеделието в трудни условия, като например в планинските райони, както и за подпомагане на младите земеделски производители през първите им пет години в сектора.

2 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/cap-reform/index_bg.htm;

Подробно за реформата3

Ново партньорство между Европа и земеделските производители

Общата селскостопанска политика (ОСП) е свързващо звено между очакванията на гражданите на ЕС относно селското стопанство и потребностите на земеделските производители в EС, които се изправят пред икономически и екологични предизвикателства. Тя представлява инвестиция на Европейския съюз в един сектор, който се явява стратегически по отношение на храните, околната среда и икономическия растеж в селските райони.

През юни 2013 г. институциите на ЕС постигнаха съгласие относно новата насока на Общата Селскостопанска Политика. Реформата е резултат от цялостен обществен дебат с гражданите и заинтересованите страни, kато целта е нейното адаптиране към новите предизвикателства, свързани с:

  • конкурентната позиция на европейското селско стопанство;
  • справедливостта и разнообразието на системите на земеделие в цяла Европа;
  • изменението на климата и опазването на природните ресурси; и
  • отношенията между участниците в цялата хранителна верига.

По-справедлива, по-екологична и по-ефективна политика

Новата ОСП има краткосрочни, средносрочни и дългосрочни инструменти за обезпечаване на капацитета на селскостопанския сектор на ЕС за производство на качествени храни за 500 милиона потребители, за подобряване на икономическата и екологичната устойчивост на сектора, както и за запазване на разнообразието на селските райони, традиции и земеделски практики в ЕС. Тя има за цел:

Да осигури надеждни доставки на здравословни и достъпни храни

·         Да превърне разнообразието на селското стопанство в предимство. Директните плащания ще бъдат разпределени по-справедливо между държавите-членки, регионите и земеделските производители, като изцяло се вземат предвид различните традиции, земеделски практики и местни икономики на селските райони в Европа.

·         Да укрепи позицията на земеделските производители в рамките на хранителната верига, за да може те да получат най-добрата пазарна цена за продукцията си. Браншовите и междубраншовите организации ще имат нови права, за да могат да повишат ефективността, а организации на производителите ще получават подкрепа, за да развиват директни продажби между производители и потребители.

·         Да осигури по-добра защита срещу нестабилността на цените. Ще се насърчават взаимоспомагателните фондове и застраховането на доходите от селско стопанство. Новият резерв за кризисни ситуации ще предоставя незабавна помощ на земеделските производители в случай на икономически, метеорологични или други кризи.

Да постигне по-екологично и по-ефективно селско стопанство

·         Да насърчи по-доброто използване на природните ресурси за справяне с изменението на климата и опазване на биологичното разнообразие. 30% от директните плащания и 30% от финансирането за развитието на селските райони ще бъдат свързани с устойчиви производствени методи. Ще има и специфична помощ за биологичното земеделие.

·         Да удвои финансирането за научни изследвания, иновации и обмен на знания, включително чрез ново Европейско партньорство за иновации. Това ще насърчи по-тясното сътрудничество между научните работници и земеделските производители, като им помогне да се модернизират и да произвеждат по-голямо количество по-качествена продукция с по-малко средства.

Да съживи селските райони и селските общности

·         Да увеличи броя на земеделските производители в цяла Европа чрез създаване на по-привлекателен образ на професията сред младите хора. Младите земеделски производители под 40-годишна възраст ще получат право на 25% допълнително подпомагане на доходите през първите им пет години в сектора.

·         Да стимулира заетостта и предприемачеството чрез подпомагане на развитието на стопанската дейност в селските райони извън рамките на производството на храни в посока преработка или например селския туризъм.

·         Да осигури по-доброто насочване на подпомагането на доходите с цел стимулиране на растежа и заетостта. Само „активни“ земеделски производители ще се възползват от плащанията. Земеделските производители, които работят в по-малко облагодетелствани райони, ще получат право на допълнително финансиране, като това се отнася и за малките земеделски производители, чиито помощи ще бъдат опростени.

ОСП е изключително важна за защитата на бъдещето на селското стопанство и живота в селските райони в Европа.

3 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/cap-in-depth/index_bg.htm

Други източници на информация за Общата селскостопанска политика на ЕС:

·         Научете повече за ОСП след 2013 тук  (налична информация на английски, френски и немски език)

·         Намерете отговорите на Вшите въпроси  за новата ОСП 2014 – 2020 тук

·         Можете да научите повече за селското стопанство във вашата страна тук  (налична информация на английски език)

·         Европейска комисия – Земеделие и развитие на селските райони

·         История на ОСП (налична информация на английски език)  

·         Преглед на реформата в ОСП 2014-2020 (налична информация на английски, френски и немски език)

·         Публикации, доклади, ръководства и други издания на ЕК във връка с ОСП

Търсене

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Анкета

Беше ли полезна информацията, поместена в страницата?
Откъде купувате хранителните продукти за Вашето домакинство?
От къде се информирате за отворените/текущите мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.?

Посещения

1127725
Copyright (c) 2016 DABS All rights reserved.